CT333-1521 1989 NISSAN V6 HARDBODY TRUCK - 1521 .670"